Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem Konkursu jest Kawiarnia Cafe Atmosphera, ul. Panny Marii 3/3 w Toruniu

2.

Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która wykona zadanie konkursowe i umieści je we wskazanym miejscu (do wyboru), w czasie trwania konkursu:

● w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku

● na Instagramie poprzez oznaczenie @cafeatmospherapl

3.

Konkurs organizowany jest w Polsce, na stronach społecznościowych Facebook oraz witrynie internetowej Instagram.

Konkurs trwa od ogłoszenia do godz. 23:59 dnia 08.03.2021.

§2 Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

1.

Zadaniem dla wszystkich Uczestników jest stworzenie pracy konkursowej – zdjęcie związane z rytuałem picia herbaty.

2.

W konkursie można wziąć udział od ogłoszenia do godz. 23:59 dnia 08.03.2021.

3.

Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej “Uczestnikiem” może zostać osoba, która:

● jest osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych,

● wykona zadanie konkursowe.

1.

Organizatorzy nie mogą brać udziału w konkursie.

2.

Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa jest jego autorstwa lub współautorstwa, ma do niego pełnię praw autorskich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku wykrycia plagiatu.

3.

Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną ilość prac konkursowych.

4.

Spośród prac, jury w składzie Maria Armstrong i Jeffrey Armstrong wybierze 1 pracę zwycięską.

5.

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, gdy:

● Użyje (w dowolnej formie) w pracy konkursowej słowa lub zwrotu, które powszechnie uznawane jest za obraźliwe;

● umieści w pracy konkursowej treści i/lub zdjęcie o charakterze erotycznym, pornograficznym, naruszającym dobre obyczaje społeczne oraz niezgodne z prawem (np. nawołujące do dyskryminacji, rasowej, kulturowej itp.);

● umieści pracę konkursową, która nie jest jego autorstwa lub współautorstwa i narusza prawa autorskie osób trzecich.

W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

O wygranej poinformujemy w ciągu tygodnia od dnia zakończenia konkursu w prywatnej wiadomości na Facebooku lub Instagramie.

Decyzje jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

§3 Nagrody

1.

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

2.

Nagrody nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

3.

Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

4.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5.

Sposób dostarczenia nagrody będzie uzależniony od ustaleń poczynionych między Zwycięzcą a Sponsorem. Aczkolwiek zastrzegamy sobie prawo do wysyłki wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie roszczenia kierowane do Organizatorów Konkursu wynikające z braku otrzymania nagrody, lub otrzymania nagrody w formie i kształcie niesatysfakcjonującym dla Zwycięzcy są wyłączone.

§4 Postanowienia końcowe

1.

Wzięcie udziału w konkursie wiąże się w jednoczesnym zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

3.

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

4.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu: zrealizowania podstawowych założeń Konkursu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;

5.

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będą m.in.: podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową.

6.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: info@cafeatmosphera.pl

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

8.

Organizator nie odpowiada za treści publikowane przez Uczestnika, a Uczestnik oświadcza, że publikowane przez niego treści są jego własnością.

9.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

10.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub Instagram, ani z nimi związany.

11.

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres mailowy: info@cafeatmosphera.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga właściciel kawiarni Cafe Atmosphera.

12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021.